.‌‌..ببخش آقــــــــا

این وبلاگ بدون تایید امام زمان (عج) هیچ گونه اعتباری ندارد...

.‌‌..ببخش آقــــــــا

این وبلاگ بدون تایید امام زمان (عج) هیچ گونه اعتباری ندارد...

آخرین مطالب

خطبه ها و کلمات قصار نهج البلاغه غریبمان...

هر یکشنبه...در صفحه اصلی و برای همیشه...در این صفحه...


کلام امیرالمومنین علیه السلام در توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله...

زندگانی او در میان مردم آنچنان ساده و بی پیرایه بود...

که اگر در میان جمعی مینشست...ناشناس ناگزیر بود بپرسد...

کدام یک از شما " محمد " است؟؟؟

....

پیغمبر نازنین و طاهر ما بر جهان حکومت میکرد...

ولی تا روز مرگ...

سنگی بر روی سنگ نگذاشته بود...

تا چه رسد که کاخ ستم بنیاد کند...

دنیا را با چشمی عفیف و پرهیزگار مینگریست...

و همواره گرسنه و تهی دست بسر میبرد...

حتی...

در روز پرکشیدنش...

گرسنه بود...
هرکه را شما در فضیلت و اخلاق به حد نهایی مشاهده میکنید...

باز هم از کمک کردن اندرزگویان بی نیاز نیست...

و آن را که بسیار کوچک و ناچیز می دانید

ممکن است روزی اندیشه و فکرش ملتی را از خطر نجات دهد...

...من بحمدالله دوست نمیدارم که کردار مرا هرقدر همه که خوب باشد بر زبان آورند و در تمجیدش مبالغه کنند...

زیرا انجام وظیفه تکلیف طبیعی انسان است...

و بر این عمل عادی پیرایه ستایش پسندیده نیست...

.....بلکه اگر اشتباهی در کارهایم بازجستید،بی درنگ آن را به من بازگویید...

هرگز فراموش نکنید که من و شما و همه کائنات بندگان ضعیف خداوندیم...

و تنها کسی که سزاوار ستایش و تقدیس است...

پروردگار توانا و مهربان است...
کلام امیرالمومنین به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السلام در مورد رابطه با برادران دینی:

اگر برادر دینی ات با تو قطع رابطه کرد،توقطع نکن.بی اعتنایی کرد،تومهربانی کن وارتباطت راحفظ نما.به توبخل ورزید تو به او کمک کن.

از تودوری کرد بااو نزدیک باش،هنگام عصبانیت او،نرم باش.موقعی که اشتباه کردوعذر خواست بپذیر.(آنقدربااومداراکن)که گویا نوکرش هستی واو به تو حق دارد وبر تو مسلط است.

مواظب باش که این برنامه ها رادرمورد فردی که درک می کند بکار بگیری واز اجرای آن در باره ی نا اهل پرهیز نمایی. 

دشمن دوستت را به دوستی نپذیر زیرا به دوست خود دشمنی کرده ای.از نصیحت خالصانه به برادرت خودداری نکن خواه پند درراه خیر باشد ویا پرهیز از کار بد.

خشم خود را آهسته آهسته فرو نشان،زیرا جرعه ای که از نظرنتیجه شیرین تر ولذت بخش تراز فرو بردن غیظ باشد ندیده ام.

باکسی که نسبت به تو بد رفتاری می کند ،خوش رفتاری کن،زیرااو هم به زودی نسبت به تو نرم خواهد شد.

نسبت به دشمن خود محبت کن که همین لطف ،گام اول پیروزی است. اگر تصمیم گرفتی از برادر دینی ات جدا شوی ،برای دوستی راه بازگشتی بگذار که اگر او خواست بار دیگر دوست شود ،بتواند.

کسی که به تو حسن ظن دارد ،گمان او راحفظ کن. حق برادر خود را به خاطر رفاقت زیر پا نگذار،زیرا کسی که حق او ضایع کنی ،برادرت نخواهد بود.

نباید نزدیکانت نسبت به تو بدترین مردم باشند. به کسی که از تو کناره گیری می کند میل نداشته باش.

قطع رابطه با برادرت نباید نسبت به ارتباط با وی قوی تر وبدی با وی نباید نیرومند تر از نیکی باشد.ظلم کسی که به تو ظلم کرده در نظرت بزرگ جلوه نکند ،زیرا او به ضرر خود ونفع تو کار می کند.

پاداش کسی که به تو نیکی کرده این نیست که به او بدی کنی .

چه بسیارافراد دوری که از خویشاوند نزدیک ترند وچه بسا خویشاوندی که از غریب ها دورترند. غریب کسی است که دوستی نداشته باشد. دین ودنیای تو رابه خداوند می سپارم واز حضرتش مسئلت می جویم که بهترین خواسته اش رادر حال و آینده ودر دنیا و آخرت در باره ات اجرا نماید.